Regulamin sklepu internetowego Cerstone.pl

Data utworzenia dokumentu: 15.02.2018 roku

Sprzedaż produktów za pośrednictwem strony Cerstone.pl realizuje Cerstone S.C. z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 22c, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP: 5242765513, REGON: 147034261

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: sklep@cerstone.pl

Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

Dane na stronie internetowej mogą zawierać błędy. Proszę o potwierdzanie poprawności danych.

§ 1: Definicje

1.       Cennik dostaw - znajdujące się pod adresem https://cerstone.pl/strona/dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

2.       Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.       Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

4.       Kupujący -  pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.       Płatności - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy dostępna pod adresem https://cerstone.pl/strona/platnosci

6.       Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

7.       Regulamin -  jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

8.       Sklep -  serwis internetowy dostępny pod adresem cerstone.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

9.       Sprzedawca – Cerstone S.C.

 

§ 2: Postanowienia wprowadzające

1.       Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2.       Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

3.       Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego cerstone.pl zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem polskim oraz niniejszym Regulaminem

4.       Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5.       Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

 

§ 3: Składanie zamówienia

1.       Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2.       W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a.       dodanie produktu do koszyka;

b.      wybór miejsca wydania rzeczy;

c.       podanie danych kupującego

d.      złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam „

3.       Złożenie zamówienia nie prowadzi do zawarcia umowy, ale jest ofertą zawarcia umowy którą Kupujący składa Sprzedającemu

4.       Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

5.       Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

6.       Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7.       Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na stronie https://cerstone.pl/strona/dostawa . Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

 

§ 4: Formy dostawy i metody płatności

1.       Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

2.       Podmiot realizujący dostawę określony został pod adresem cerstone.pl/dostawa

3.       Koszt dostawy określony został pod adresem https://cerstone.pl/strona/dostawa

4.       Termin realizacji dostawy określony został pod adresem cerstone.pl/dostawa

5.       Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

6.       Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, podany pod adresem: https://cerstone.pl/strona/platnosci

§ 5: Prawo do odstąpienia od umowy

1.       Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2.       Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.       Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć za pomocą formularza, zamieszonego na stronie internetowej w zakładce https://cerstone.pl/strona/zwroty-i-reklamacje lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4.       Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.       W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6.       Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.       Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.       Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

10.   Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11.   Sprzedający dokona zwrotu zapłaty otrzymanej od Konsumenta w chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

12.   Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a.       w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d.      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

§ 6: Rękojmia

1.       Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2.       Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3.       Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Cerstone S.C. ul. Bartycka 22C, 00-716 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: sklep@cerstone.pl, numer telefonu +48 733 003 388.

4.       Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
    

5.       Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6.       W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

§ 7: Gwarancje

1.       Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.

2.       W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

3.  Przed montażem płytek Kupujący, ma obowiązek ich dokładnego sprawdzenia. Zaniedbanie tego sprawi, że reklamacje na wady wizualne zamontowanych płytek będą odrzucane.

 

§ 8: Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1.       Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem https://cerstone.pl/strona/polityka-prywatnosci

 

§ 9: Postanowienia końcowe

1.       Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2.       O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3.       Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin https://cerstone.pl/strona/regulamin

 

4.       W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

5.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 1.0 (Warszawa, 15.02.2018 r.)